digital avlesning av vannmålere

VA-virksomheter får data for avregning av forbruk og overvåking med SmartVann kontrollpanel. Dataene gir også grunnlag for svinnberegning og infrastrukturplanlegging. Smartliv er totalleverandør av vannmålerdata og leverer én digital GDRP-sikret vannmålerdata-strøm basert på flere digitale innsamlingsmetoder supplert med manuell registrering.

KONT­ROLL
SPAR PENGER
OVER­SIKT

Nå kan du realisere digital vannmåleravlesning

Mange VA-virksomheter i norske kommuner har installert digitale vannmålere. Smartliv er partner for avlesning og levering av digitale datastrømmer frem til virksomhetens kundeinformasjonssystem (KIS).

Vår løsning har tre hovedkomponenter som gir én samlet datastrøm:

 • Innsamling/avlesning med egenutviklet og annen teknologi:
  1. Vi leser av områder kontinuerlig når vannmålerne sender (målerne sender ikke døgnkontinuerlig fordi batteriene skal vare kanskje opptil 15 år) ved utplassering av Netti-gatewayer i hjem og bedrifter. Netti gir rom for å bruke dataene til drifts/forbruksovervåking og eventuell utrykning eller fjernstyring av f.eks. hovedkran. 
  2. Annen fastmontert teknologi dekker større områder og rapporterer når vannmålerne sender.
  3. Vi supplerer avlesningen med «drive by»-løsninger og tradisjonelle metoder som sms/måleravlesningskort. Dette skjer med langt lavere frekvens enn for 1. og 2. Frekvens etter ønske fra våre oppdragsgivere.
 • Dataene kommer kryptert frem til vår Smartliv Cloud og leveres videre til KIS
 • Overvåking i vårt SmartVann kontrollpanel (nyhet!)

Smartliv har løsninger i operativ drift, med fastsatt lanseringstidspunkt og ytterligere på tegnebordet. Flere løsninger er klare teknologisk og vil bli lansert ut i fra prioriteringer kundene våre ønsker. 

 

fullt ansvar fra dag én

Smartliv kan ta fullt ansvar for innsamlingen fra første dag i samarbeidet. Teknologien kan lese av flere målere hos hver kunde som for eksempel kan ha måler for kaldtvann og varmtvann. Fra manuell avlesning går vi i en prosjektperiode gradvis over til en så høy digital avlesningsgrad som er fysisk og kostnadsmessig hensiktsmessig.

Prosentandelen vi ikke får tak i digital håndterer vi med moderne, manuelle metoder. 

 

bygg i egen regi eller med samarbeidspartnere

Vi har tre leveransemodeller som kan utvides senere opp til SmartSamfunn.

 • I SmartVann Basis-prosjekter vil Smartliv ta nødvendige grep for å levere digital vannmålerstrøm på en mest mulig kostnadseffektiv måte. 
 • I SmartVann Aktiv-prosjekter tilrettelegger vi for en infrastruktur hvor en stor andel av VA-kundene får mulighet til å følge vannforbruket sitt i egen app. Dette innebærer installasjon av vår Netti-gateway som i standardkonfigurasjon også viser wattmeter/fortløpende strømforbruk i en egen app. Oss bekjent var visning av vann- og strømmålerdata i samme app en verdensnyhet da vår partner Hurum Kraft lanserte dette i Lier og Asker (Hurum og Røyken) i 2019. 
 • Med SmartSamfunn (vi søker kommunal partner for utviklingsprosjekt) vil vi bidra til digitalisering av kommuner. Vi etablerer IoT-nettverk med toveis kommunikasjon for driftsovervåking, avlesning av vannmålere/sensorer og tjenesteleveranser. Her tilstreber vi en så høy andel av Netti-installasjoner i private hjem som er praktisk mulig. Netti vil skape muligheter for energilast-balansering og fjernstyring av for eksempel hovedkran ved alarmerende høyt vannforbruk.  

Smartliv tilbyr modeller hvor kommuner og VA-virksomheter kan samarbeide med kommersielle tjenesteleverandører inkludert kraftselskaper om etablering og tjenesteleveranser.

 

Bedre lønnsomhet, planlegging og beredskap

Grunnleggende gir hyppigere datastrømmer grunnlag for korrekt, rettferdig forbruksavregning.

Målerdataene kan dessuten brukes i planlegging av infrastrukturutbygging og -utbedring. Digital vannmåleravlesning bidrar til større kunnskap om behov for reparasjon og utbygging. 

 

Konsulenttjenester

Smartliv tilbyr også konsulenttjenester tilknyttet planlegging av en hensiktsmessig infrastruktur for datainnsamling. Her vil ulike VA-virksomheter ha ulike perspektiver ut i fra for eksempel kommunens målsetninger for digitalisering. Noen ønsker kun data data for avregning, mens andre har et bredere SmartCity/SmartCounty-perspektiv. Her kan Smartliv bidra. Vi kan også være sparringpartner for valg av vannmålerteknologi og avlesningsfrekvens – å gjøre riktige valg her er sentralt all den tid mange målere har et godt over 10 års langt perspektiv før batteribytte.